KMU: Dante L. Ambrosio (1951-2011): aktibista, historyador ng kilusang paggawa, makabayang guro

Posted on June 5, 2011

0


Dante L. Ambrosio (1951-2011): aktibista at historyador ng kilusang paggawa, makabayang guro

Kilusang Mayo Uno (KMU)

Hunyo 5, 2011

 

Nakikiramay kami sa mga kaanak, kaibigan, kaguro at estudyante ni Prop. Dante L. Ambrosio sa kanyang pagpanaw. Nalulungkot kami sa kanyang pagkawala bagamat kinikilala naming pahinga na rin niya ito sa sakit na dulot ng kanyang mga karamdaman.

 

Naging aktibistang estudyante siya bago ang deklarasyon ng Batas Militar at nagpatuloy sa pagkilos kahit sa madilim na bahagi ng kasaysayang ito ng bansa. Ginugol niya ang malaki-laking bahagi ng kanyang buhay bilang organisador at rebolusyunaryo sa kilusang paggawa. Sandali siyang naging istap ng International Department ng KMU.

 

Noong pumasok siya sa Departamento ng Kasaysayan ng Unibersidad ng Pilipinas, naging matatag at mahusay siya bilang pambansa-demokratikong guro at iskolar. Pinaksa niya sa kanyang mga sulatin at saliksik ang kilusang paggawa at kilusang masa lalo na sa ilalim ng batas militar. Popular at pakwento ang porma ng mga isinulat niya.

 

Kahit habang nagtuturo, patuloy siya sa pag-aambag sa iba’t ibang porma sa kilusang paggawa – pagbibigay man ng pinansyal na tulong, bilang tagapagsalita sa mga porum, o bilang kontribyutor ng impormasyon at mga artikulo sa mga publikasyon. Tuluy-tuloy rin siyang tumulong sa mga makabayang organisasyon ng estudyante at guro sa bansa.

 

Nakakapaghimagsik na sa panahong naghihingalo si Ka Dante ay binubuhay naman ng rehimeng Aquino ang planong ipalibing ang diktador na si Marcos sa Libingan ng mga Bayani. Bilang lumaban sa diktadurang US-Marcos, hindi matatanggap ni Ka Dante ang ganitong pagbaluktot sa kasaysayan, ang pagturing na bayani ang kaaway ng bayan.

 

Namatay man sa sakit si Ka Dante, isa siyang bayani dahil naglingkod siya sa bayan hanggang sa huling panahong kaya niya. Kasing-bigat ng Sierra Madre ang pagkamatay niya. Pumanaw man siya, nariyan ang kanyang mga inorganisa, ang kanyang mga kaisipan at saliksik, ang kanyang halimbawa, para patuloy na pakinabangan ng bayan.

 

Para sa kilusang masa at kilusang paggawa, hindi ka mamamatay, Kasamang Dante!

 

 

Mabuhay ang diwa ni Kasamang Dante L. Ambrosio!

Mabuhay ang mga makabayang guro at iskolar!

Mabuhay ang mga organisador at rebolusyunaryo ng kilusang masa at paggawa!

Mabuhay ang manggagawa at sambayanang Pilipino!

Makibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya hanggang tagumpay!

Advertisements
Posted in: Diliman